Статут заклад...

Статут закладу освіти

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ПОЛТАВСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК)
№ 21 «МЕТЕЛИК»
ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»
(нова редакція)

Полтава
2016

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ясла-садок №21 зареєстрований рішенням міського виконкому №603р від 15.08.1995 року перейменований на Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №21 «Метелик» Полтавської міської ради Полтавської області (далі – дошкільний заклад) рішенням міськвиконкому №328 від 29.12.2004 року.
Організаційно-правова форма – комунальний заклад.
Місцезнаходження Комунального закладу «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №21 «Метелик» Полтавської міської ради Полтавської області»: м. Полтава, вул. Стрітенська, 54.
Комунальний заклад «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №21 «Метелик» Полтавської міської ради Полтавської області» є юридичною особою, має власну печатку і штамп встановленого зразка, ідентифікаційний номер, бланки з власними реквізитами.
Повна назва — Комунальний заклад «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №21 «Метелик» Полтавської міської ради Полтавської області».
Скорочена назва – ПДНЗ (я-с) №21.
Засновником Комунального закладу «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №21 «Метелик» Полтавської міської ради Полтавської області» є Полтавська міська рада (надалі — засновник). Власником майна є територіальна громада міста Полтави в особі Полтавської міської ради. Уповноваженим органом, який здійснює в межах своїх повноважень управління дошкільним навчальним закладом є управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради (далі — управляння освіти).
ПДНЗ (я-с) №21 в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі – Положення), іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.
Головною метою ПДНЗ (я-с) №21 є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.
Діяльність ПДНЗ (я-с) №21 направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти; збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров‘я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.
ПДНЗ (я-с) №21 самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.
Взаємовідносини ПДНЗ (я-с) №21 з юридичними та фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ. КОМПЛЕКТУВАННЯ ПДНЗ (я-с) №21

2.1. Заклад розрахований на 96 місць.
2.2. Групи комплектуються за віковими (одновікові, різновікові), сімейними ознаками.
Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно- гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах з урахуванням побажань батьків або осіб , які їх замінюють.
Засновник може встановлювати меншу від нормативів наповнюваність груп дітьми у дошкільному навчальному закладі.
2.3. У ПДНЗ (я-с) №21 функціонують групи загального розвитку.
2.4.ПДНЗ (я-с) №21 може мати групи з денним, короткотривалим (до 4 годин утримання) режимом перебування дітей.
До груп з короткотривалим перебуванням зараховуються діти віком від 2 років 6 місяців до 6(7) років
2.5.Наповнюваність груп становить:
— для дітей віком від 1до 3 років – до 15 осіб;
— для дітей віком від 3 до 6 (7)років – до 20 осіб;
— з короткотривалим перебуванням – до 10 осіб
2.6. Для зарахування дитини у ПДНЗ (я-с) №21 необхідно пред‘явити:
— медичну довідку про стан здоров‘я дитини,
— медичну довідку про епідеміологічне оточення;
— копію свідоцтва про народження дитини;
— заяву батьків або осіб, що їх замінюють, про зарахування дитину відповідну вікову групу дошкільного закладу
2.7. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).
2.8. За дитиною зберігається місце у ПДНЗ (я-с) №21 у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також літній період (75 днів).
2.9. Відрахування дітей з дошкільного закладу може здійснюватись:
— за бажанням батьків або осіб, що їх замінюють;
— на підставі медичного висновку про стан здоров‘я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у ПДНЗ (я-с) №21 загального розвитку; — у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.
2.10. Адміністрація дошкільного навчального закладу зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

ІІІ.РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

3.1. Дошкільний заклад працює за п‘ятиденним робочим тижнем, протягом 12 годин. Вихідні дні – субота, неділя святкові дні.
3.2 Режим роботи ПДНЗ (я-с) №21 встановлюється засновником за погодженням з управлінням освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради
3.3.Щоденний графік роботи дошкільного закладу: початок о 7 годині, закінчення – 0 19 годині.
3.4.Щоденний графік роботи груп дошкільного закладу: ясельна та чотири дошкільних групи з 7.30 до 18.00 год.; 1 дошкільна група – з 7.00 до 19.00

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

4.1 Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з Державною Базовою програмою та іншими додатковими програмами розвитку дітей, затвердженими Міністерством освіти і науки України.
4.2. ПДНЗ (я-с) №21 організовує освітній процес за гуманітарними та духовно – моральними напрямками.
4.3. Діяльність ПДНЗ (я-с) №21 регламентується планом роботи, який складається на навчальний рік та оздоровчий період, схвалюється педагогічною радою, затверджується керівником та погоджується з управлінням освіти. План на оздоровчий період додатково погоджується з Держпродспоживслужбою.
4.4. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у ПДНЗ (я-с) №21 проводиться оздоровлення дітей.
4.5.У ПДНЗ (я-с) №21 визначена українська мова навчання і виховання дітей.
4.6. ПДНЗ (я-с) №21 надає додаткові освітні послуги: гурткова робота. Умови надання послуг: платні та безоплатні, на підставі угоди між батьками або особами, які їх замінюють та ПДНЗ (я-с) №21 у межах гранично допустимого навантаження дитини. Визначеного Міністерством освіти і науки України разом з Міністерством охорони здоров’я .
Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з дошкільного навчального закладу.
Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної базової програми

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У
ПДНЗ (я-с) №21

5.1.Організувати повноцінне, безпечне і якісне харчування дітей (замовлення і прийняття до закладу безпечних і якісних продуктів харчування і продовольчої сировини у необхідній кількості, додержання умов і термінів їх зберігання та реалізації продуктів відповідно до санітарно-гігієнічних правил і норм, дотримання правил особистої гігієни працівників харчоблоків, виконання норм харчування тощо).
5.2. У дошкільному закладі встановити 3-х разове харчування.
5.3 Керівнику дошкільного закладу та медичній сестрі здійснювати контроль за організацією та якістю харчування, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, технологією виготовлення страв, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку.

VІ.МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У
ПДНЗ (я-с) №21

6.1. Медичне обслуговування дітей ПДНЗ (я-с) №21 здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату закладу або відповідних закладів охорони здоров’я і передбачає проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на до госпітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб , які їх замінюють.
6.2 До основних обов’язків медичних працівників належать:
моніторинг стану здоров’я фізичного та нервово – психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;
організація і проведення медичних оглядів, у тому числі . поглиблених профілактичних та лікувально – оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності ;
здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму навчально – виховної діяльності, навчального навантаження;
медичний контроль за виконанням санітарно – гігієнічного та протиепідемічного режиму;
проведення санітарно – просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють та працівників закладу.
6.3. ПДНЗ (я-с) №21 надає приміщення і забезпечує умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

VІІ.УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

7.1 Учасниками навчально-виховного процесу у ПДНЗ (я-с) №21 є: діти дошкільного віку, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів , батьки або особи, які їх замінюють.
7.2. На посаду педагогічного працівника ПДНЗ (я-с) №21 призначається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, а саме: освітньо- кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України «Про освіту» — вищу або середню спеціальну освіту) а також стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов‘язки.
7.3. Педагогічні працівники ПДНЗ (я-с) №21 підлягають атестації, яка є обов’язковою і здійснюється, один раз на п‘ять років.
7.4/ Педагогічні працівники мають право:
— на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;
— брати участь у роботі органів самоврядування закладу;
— на підвищення кваліфікації, участь у методичних об‘єднаннях, нарадах тощо;
— проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
— вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;
— на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
— об‘єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об‘єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
— на захист професійної честі та власної гідності;
7.5.Педагогічні працівники зобов‘язані:
— виконувати Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
— дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;
— забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров‘ю, а також від фізичного та психологічного насильства;
7.6. Права, обов’язки та соціальні гарантії інших працівників ПДНЗ (я-с) №21 регулюються трудовим законодавством та правилами внутрішнього розпорядку дошкільного навчального закладу.
7.7 Працівники ПДНЗ (я-с) №21 несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров‘я дитини згідно з законодавством.
7.8. Працівники ПДНЗ (я-с) №21 проходять періодичні безоплатні медичні огляди в установленому законодавством порядку.

VІІІ.УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

8.1.Управління ПДНЗ (я-с) №21 здійснює його засновник та управління освіти
8.2. Безпосереднє керівництво роботою ПДНЗ (я-с) №21 здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади наказом управління освіти шляхом укладання контракту з дотриманням чинного законодавства
Завідувач ПДНЗ (я-с) №21 має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше ніж три роки та стан здоров’я, який не перешкоджає виконанню професійних обов’язків:
Завідувач ПДНЗ (я-с) №21:
— здійснює керівництво і контроль за діяльністю ПДНЗ (я-с) №21;
— відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України « Про дошкільну освіту» та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
— діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях;
— розпоряджається, за погодженням з засновником та управлінням освіти, в установленому порядку майном і коштами ПДНЗ (я-с) №21 і відповідає за збереження матеріально-технічної бази закладу;
— приймає на роботу та звільняє з роботи працівників ПДНЗ (я-с) №21;
— видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;
— контролює організацією харчування і медичного обслуговування дітей;
— затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників ;
— контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
— підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
— організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
— щороку звітує про навчально-виховну, методичне, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків або осіб, що їх замінюють.
8.3.Постійно діючий колегіальний орган у ПДНЗ (я-с) №21 – педагогічна рада.
До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники, педагогічні працівники, медичні працівники, голова піклувальної ради. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути: представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальний закладів, батьки або особи, які їх замінюють.
Головою педагогічної ради є завідувач ПДНЗ (я-с) №21.
Педагогічна рада закладу:
— розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;
— організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
— приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.
Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу.
Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4-х разів на рік.
8.4.Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу ПДНЗ (я-с) №21 та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік. Термін їх повноважень становить 1 рік.
Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.
Загальні збори:
— заслуховують звіт керівника закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;
— розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного навчального закладу;
— затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного навчального закладу.
8.5. Функції ради виконують загальні збори

ІХ.ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

9.1 Фінансово-господарська діяльність дошкільного навчального закладу проводиться відповідно до чинного законодавства та статуту на основі його кошторису.
За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється централізованою бухгалтерією управління освіти Полтавського міськвиконкому.
9.2. Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:
місцевого бюджету в обсязі, передбаченому нормативами фінансування дошкільної освіти;
відповідних бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;
батьків або осіб, які їх замінюють;
добровільні пожертвування, благодійні внески юридичних і фізичних осіб;
інші кошти, не заборонені чинним законодавством.
9.3. ПДНЗ (я-с) №21 відповідно до порядку, встановленого засновником має право придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно.
9.4. Статистична звітність за формою 85-К про діяльність ПДНЗ (я-с) №21 здійснюється відповідно до чинного законодавства.
9.5. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та засновником ПДНЗ (я-с) №21.
9.6. Штатні розписи ПДНЗ (я-с) №21 затверджуються управлінням освіти на основі Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки України за погодженням з Мінфіном.
9.7. Матеріально-технічна база ПДНЗ (я-с) №21 включає будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, інвентар, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі дошкільного навчального закладу або централізованої бухгалтерії управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради.

Х. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

10.1. Державний контроль за діяльністю ПДНЗ (я-с) №21 здійснюють Державна інспекція навчальних закладів України та управління освіти.
10.2. Основною формою контролю за діяльністю ПДНЗ (я-с) №21 є державна атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
10.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов‘язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється засновником.

ХІ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

11.1. Реорганізація або ліквідація ПДНЗ (я-с) №21 здійснюється за рішенням засновника відповідно до вимог діючого законодавства.
11.2. У разі ліквідації ПДНЗ (я-с) №21 його активи повинні бути передані іншій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

Міський голова О. Мамай